08/08/2011

1.2 REX et le VNV, précurseurs fascistes de la future régionalisation: l'accord de 1936

Vinks Jos, de Vlaamse Beweging, Wat is dat?, 1985

 

 

Hier is de volledige tekst van het accoord V.N.V.-Rex

Tusschen Rex, vertegenwoordigd door Léon Degrelle en het V.N.V., vertegenwoordigd door Staf De Clercq, wordt volgende overeenkomst gesloten:

 

I.  - REX VERDEDIGT VOLGEND PROGRAMMA

 

a) Ten opzichte van het nationale vraagstuk, de omvorming van den huidigen Belgischen eenheidsstaat in een federalen staat, zoals hij bepaald geworden is in de voordracht uitgesproken door Paul De Mont den 4en 0ktober te Luik, goedgekeurd door den Leider van Rex en door 25.000 Waalsche Rexisten.

Deze voordracht wordt gevoegd bijl deze overeenkomst als een keure, ten titel van inlichting.

Groot Brussel (nader te bepalen) zal geregeerd en bestuurd worden zoodat er een einde zal gesteld worden aan de huidige verfranschingspolitiek en dat aan de Vlamingen de volledige ontplooiing van hun nationaal bestaan zal worden gewaarborgd.

 

b) Ten opzichte van de politieke en sociaal-economische vraagstukken, een staatsordening waar bij waarborg van de volkskontrool en volksmedezeggenschap door het voortbestaan van het politiek parlement op grondslag van het algemeen stemrecht, de levende en natuurlijke stemrecht  tot uiting komen in een korporatieve volksordening.

 

II. - HET V.N.V. AANVAARDT :

 

a Ten opzichte van het nationaal probleem, de belgische federale staat, hetgeen niet insluit het opgeven zijner dietsche opvatting.

 

Met  het oog op deze opstelling, wordt de strijd gevoerd binnen den Belgischen Staat, onder de kroon van Saksen-Koburg.

 

b) Zoals hierboven. (1b).

 

III. - Met het oog op de uitwerking van dit programma en tot strijd en verweer in Vlaanderen tegen het communisme, duiden de leiding van Rex en V.N.V. ieder 3 afgevaardigden aan die den Staf vormen van de gelijkloopende actie van Rex en V.N.V.

 

IV. - Het doel dezer overeenkomst is de mogelijkheid voor te bereiden van de versmelting van V.N.V. en Rex-Vlaanderen in eene Vlaamsch Nationale organisatie.

Rex zal met het oog hierop een aanhoudende kampagne voeren tot reintegratie van de taalvervreemden van Vlaanderen in de nationale gemeenschap.

Rex verbindt zich zijn organisatie van het Volksfront te behouden in zijn huidigen vorm en geest.

Rex zal onmiddellijk de middelen overwegen ten einde de syndikalisten en mutualisten in Vlaanderen aan te sluiten bij de bestaande organisatie “Ik Dien”.

Al de uitingen van Rex in Vlaanderen, behoudens de redevoeringen van den Leider, van Rex. zullen in het Nederlandsch geschieden.

 

V. - Deze overeenkomst is afgesloten door den Leider van Rex.  Deze verbindt zich het onderhavig accoord uit le breiden tot en te doen naleven door de heele Rex-beweging.

 

VI. - Deze overeenkomst Rex Vlaanderen-V.N.V. zal slechts met toestemming van beide partijen tot andere groeperingen worden uitgebreid.

 

VII. - Rex Vlaanderen en V.N.V. zullen gemeenschappelijk overleggen mits welke hervormingen hun vertegenwoordigers in het parlement een regeering zouden kunnen steunen.

 

VIII. - Dit accoord zal geheim blijven tot de gemeenschappelijke Leiding oordeelt dat het noodig of gewenscht is dit openbaar te maken in gemeenschappelijk overleg.

                                                                                       get. G. DECLERCQ                                                                                      

6 Oktober 1936.                                                                     L. DEGRELLE.

 

22:38 Écrit par Johan Viroux | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.